Tydzień Wychowania

 

Wpis Via Dolorosa

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

z Ewangelii wg św. Jana 3,14-16

Via Dolorosa czyli droga krzyżowa Jezusa na Golgotę przebiega przez starą część Jerozolimy, wąskimi uliczkami, od Bramy św. Szczepana do Bazyliki Grobu Pańskiego. Tuż za bramą wznosi się Góra Oliwna z ogrodem Getsemani, świadkiem modlitwy Jezusa i Jego pojmania. Stamtąd niedaleko jest do kościoła św. Piotra in Galicantu, gdzie zachował się loch, w którym więziono Jezusa.

Przechodząc kolejne stacje Drogi Krzyżowej, widzimy miejsca, która tradycja łączy z wydarzeniami Męki Chrystusa. Początek to okolice Bramy św. Szczepana i dawna twierdza Antonia, kaplica skazania i ubiczowania oraz klasztor Ecce Homo, kryjący w podziemiach rzymskie litostrotos. Dalsze stacje Via Dolorosa ukrywają się w zaułkach zazwyczaj ruchliwych uliczek, pełnych sklepów i kolorowych straganów.

Ostatnie cztery stacje znajdują się wewnątrz Bazyliki Grobu Pańskiego. Najważniejszą jest Golgota, miejsce śmierci naszego Zbawiciela, oznaczone krzyżem. Pod ołtarzem dwunastej stacji można dotknąć świętej skały Kalwarii. XIV Stacją jest Grób Święty.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Wpis Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło”(Łk 2,15) – zachęca nas Ewangelia Łukaszowa. Miejsce narodzin Jezusa nie jest przypadkowe. Chodzi o Betlejem w Judei (Mt 2,1), Betlejem, miasto Dawida (Łk 2,4), 10 kilometrów na południe od Jerozolimy, obecnie na terenie Autonomii Palestyńskiej. To właśnie tam, według proroków Starego Testamentu, miał się narodzić Mesjasz (Mi 5,2), pochodzący z rodu Dawida. Betlejem to rodzinne miasto Dawida, gdzie był również namaszczony na króla przez proroka Samuela (1Sm 16,1nn). Dlatego Betlejem było tak ważne dla wierzących żydów, chociaż było miastem małym, o niewielkim znaczeniu strategicznym.

Bazylika Narodzenia Pańskiego znajduje się w centrum współczesnego Betlejem. Przechodząc przez niskie i wąskie drzwi, znajdziemy się w obszernej wczesnochrześcijańskiej świątyni, parokrotnie w ciągu wieków przebudowywanej, a obecnie gruntownie odnawianej przy wsparciu chrześcijan z całego świata. Samo miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa to mała ciasna grota pod prezbiterium, w której srebrna gwiazda wskazuje na najważniejszy punkt. Obok bazyliki znajduje się katolicki kościół św. Katarzyny, gdzie na stałe przechowywana jest figurka Dzieciątka Jezus. W noc wigilijną jest ona uroczyście przenoszona do Groty Narodzenia i składana w miejscu urodzin Jezusa.

W Betlejem jest jeszcze jedna grota związana ze Świętą Rodziną – Grota Mleczna. Maryja z Józefem i Dzieciątkiem mieli się tu ukryć podczas rzezi niewiniątek przed ucieczką do Egiptu. Opowieści przypisują kolor skał groty kropli mleka, która na nie spadła, gdy Maryja karmiła Jezusa. Wiele kobiet i małżeństw, które doświadczają trudności z płodnością, tutaj modli się tutaj o potomstwo.

W niedalekiej odległości od Betlejem znajduje się Pole Pasterzy (Beit Sahur), gdzie w noc narodzin Zbawiciela czuwali pasterze. „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2,8-9). I to miejsce również ma swoje biblijne odniesienia i głęboką symbolikę. Jest związane z historią Rut Moabitki i Booza.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Wpis Błogosławieni, czyli szczęśliwi

Tutaj Jezus „spojrzał na swoich uczniów i mówił: 'Szczęśliwi ubodzy, ponieważ wasze jest królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz jesteście głodni, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, ponieważ śmiać się będziecie. Jesteście szczęśliwi, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was wykluczają spośród siebie, gdy was znieważają i pozbawiają dobrego imienia z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się i skaczcie z radości w tym dniu, ponieważ wielka jest wasza zapłata w niebie.” (Łk 6,20nn)

Według chrześcijańskiej tradycji miało to miejsce w Galilei, na wzniesieniu zwanym dziś Górą Błogosławieństw, tuż nad Jeziorem Genezaret. O wydarzeniu przypomina uroczy kościółek – sanktuarium (z 1937 r.), zbudowany na planie ośmiokąta, w nawiązaniu do liczby błogosławieństw, które wypisano na ośmiu witrażach. Z jego krużganków rozciąga się wspaniały widok na Jezioro Galilejskie i chyba najpiękniejsze ogrody Ziemi Świętej.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Wpis Zamknięci w Wieczerniku

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2,1-4a)

Czasem apostołowie Jezusa przebywali w zamknięciu, odizolowani od świata zewnętrznego, dotknięci obawami i lękiem… Najczęściej zdarzało się w sali na górze, zwanej Wieczernikiem. Ta sama sala stała się miejscem kluczowych wydarzeń dla naszego zbawienia.

Wieczernik przetrwał i świadczy o ludzkich niepokojach, szukaniu wsparcia we wspólnocie, żarliwej modlitwie, ale nade wszystko świadczy o zmartwychwstaniu Jezusa, który tam się ukazał, o zstąpieniu Ducha Pocieszyciela w dzień Pięćdziesiątnicy, o ustanowieniu Eucharystii, która do końca świata powtarza tajemnicę Paschy naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dzięki której możemy być tak bardzo blisko Niego.

Wieczernik znajduje się na najwyższym wzniesieniu starej Jerozolimy – Syjonie, tuż obok grobowca Króla Dawida. Wystrój sali zmienił się na przestrzeni wieków, ale od początku była bardzo ważna dla wyznawców Jezusa. Dziś nie należy do chrześcijan i nie można tam sprawować liturgii, poza kilkoma wyjątkami. Największy to celebracja papieska.

W czwartek 23 marca 2000 roku św. Jan Paweł II sprawował w Wieczerniku Mszę Świętą, tam, gdzie Jezus Chrystus spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę. „Gdziekolwiek wypowiadane są słowa: «To jest Ciało moje» oraz wezwanie Ducha Świętego, Kościół umacnia się w wierze apostołów oraz w jedności, której źródłem i więzią jest Duch Święty” — powiedział w homilii.
W przylegającym do murów Wieczernika klasztorze franciszkanów znajduje się kaplica zwana Małym Wieczernikiem, gdzie sprawuje się Eucharystię i można więcej czasu spędzić na modlitwie.

[© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN]

Wpis Pusty grób Jezusa

 

„Grób jest pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia w ludzkich dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez prawie dwa tysiące lat ten pusty grób dawał świadectwo o zwycięstwie Życia nad śmiercią. Wraz z apostołami i ewangelistami, z Kościołem żyjącym w każdym czasie i miejscu my także dajemy świadectwo i głosimy: «Chrystus zmartwychwstał! Powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy» (por. Rz 6, 9).”
św. Jan Paweł II

Pusty grób Jezusa przetrwał dziejowe zawirowania. Od czasów świętej Heleny (IV wiek), razem z miejscem ukrzyżowania – Golgotą, skrywa go Bazylika Grobu Bożego zwana także Bazyliką Zmartwychwstania. Dodatkowo obudowany jest małą kaplicą – aedicula. Gruntowna renowacja i przeprowadzone przy tej okazji prace archeologiczne, zakończone w marcu 2017 roku, potwierdziły autentyczność lokalizacji. Dla chrześcijan Wschodu i Zachodu wszystkich rytów to miejsce jest najważniejszym celem pielgrzymek od prawie dwóch tysięcy lat.

Golgota i grób, które znalazły się wewnątrz świątyni w obecnym centrum Jerozolimy, wyglądem nie przypominają scenerii z czasów Jezusa. Tę próbuje odtworzyć protestancki ośrodek Garden Tomb, znajdujący się nieopodal, wykorzystując odnaleziony starożytny grobowiec. W galerii zdjęć na końcu znajdują się także dwa zdjęcia z tzw. Grobu Sprawiedliwego z Nazaretu z I wieku, który wyglądem zbliżony jest do grobu Jezusa, jaki znamy z opisów ewangelicznych.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Wpis Najtrudniejsza modlitwa Jezusa – Getsemani

Ogród Oliwny, Getsemani, Ogrójec był to gaj oliwkowy na obrzeżach ówczesnej Jerozolimy, za potokiem Cedron, na Górze Oliwnej. Jedno z ulubionych miejsc Jezusa, „bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili” (J 18,2). W dzień Jezus nauczał w świątyni, wieczorem wracał z uczniami do ogrodu. Tego wieczoru przed aresztowaniem , męką i ukrzyżowaniem właśnie to miejsce stało się świadkiem bardzo trudnej modlitwy. Skałę, na której według tradycji modlił się Jezus, obudowano Bazyliką Narodów. Ogród przez wieki kultywowano, z pędów najstarszych oliwek nasadzając nowe. Ogród w części zamknięto na erem: miejsce indywidualnej modlitwy w milczeniu, miejsce czuwania przy Panu.

Z Ewangelii św. Łukasza:

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». (Łk 22,39-46)

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Wpis Gdzie Jezus pościł

„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła.” (Łk 4,1-2)

To działo się właśnie tutaj, na Pustyni Judzkiej w pobliżu Jerycha.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07